Вашата кошница е празна!

Условия за Ползване

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на cvetarski.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.cvetarski.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

Cvetarski.com, собственост на фирма '' ЦВЕТАРСКИ ООД" надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, адрес на управление гр. София, ул. Бадемова гора 3, с ЕИК 205116740 и банкова сметка 

Услуга - Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Член - публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между Cvetarski.com и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент – публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.

Документ – настоящите общи условия.
Договор за продажба от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на предложение

от страна на доставчика /Cvetarski.com/ до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия - понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна на '' ЦВЕТАРСКИ ООД"  в определен период от време, без обвързване на Cvetarski.com с предоставената информация.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони), от страна на Cvetarski.com към КЛИЕНТ .

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Cvetarski.com и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.cvetarski.com.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Cvetarski.com или всяко друго лице с което Cvetarski.com има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с Cvetarski.com или да използва интернет връзките, които е получил от Cvetarski.com за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към  Cvetarski.com.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Cvetarski.com и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Cvetarski.com ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Членове, навършили 18 години, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Cvetarski.com, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за хора с местожителство в България. Членството означава, че Клиентът / Членът е пълнолетен (навършил е 18 години).

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Cvetarski.com или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Cvetarski.com притежава разрешение за ползване.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на  Cvetarski.com, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Cvetarski.com, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Cvetarski.com.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Cvetarski.com и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Cvetarski.com към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако Cvetarski.com даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Cvetarski.com на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Cvetarski.com и / или служителя на Cvetarski.com, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. Контакт

4.1. Cvetarski.com публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на Cvetarski.com да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Cvetarski.com да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Cvetarski.com се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от Cvetarski.com по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5.Cvetarski.com си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури и известия

5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от Cvetarski.com.

5.2. Цялата информация получена от Член или Клиент с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от Cvetarski.com в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Члена или Клиента може да бъде направен по всяко време:

5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът или Членът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. Cvetarski.com си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Член или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Cvetarski.com или допълнително известие.

5.6. Cvetarski.com няма да включва в Брошурите и/или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Cvetarski.com по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

6. Политика на поверителност

6.1.  Cvetarski.com събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

6.2. Cvetarski.com може без съгласието на Клиента или Члена да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Cvetarski.com за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Cvetarski.com и / или на трети лица с които Cvetarski.com има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Членът се свързва с Cvetarski.com посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Политиката на поверителност на Cvetarski.com се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. Cvetarski.com не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. Cvetarski.com се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

6.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.9. Cvetarski.com гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.10. Cvetarski.com не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

7. Политика на продажби през Интернет

7.1. Достъп до Услуги

7.2. Продукти и Услуги

7.3. Валидност на предложението

7.4. Поръчка чрез Интернет

7.5. Поръчка по телефона

7.6. Договор и изпълнение

7.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

7.8. Качество и гаранции

7.9. Връщане на продукти

7.10 Връщане на купони (ваучери).

8. Злоупотреба с лични данни

8.1. Cvetarski.com не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

8.2. Изключение на чл. 8.1. са само корпоративни клиенти, с цел Cvetarski.com да узнае номера на сметката, респективно банката, в която Клиентът има сметка, като данните бъдат използвани за издаване на фактури за поръчки.

8.3. Клиентът / Членът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

8.4. Cvetarski.com не поема каквато и да било отговорност, в случай че Член / Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Cvetarski.com.

8.5. Клиентът или Членът се задължава да информира Cvetarski.com при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.6. Cvetarski.com не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Член / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

8.7. Контактите, осъществени от страна на Cvetarski.com чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

8.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Cvetarski.com и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

9. Отговорност

9.1. Cvetarski.com не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

9.2. Cvetarski.com не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Cvetarski.com, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с Cvetarski.com чрез наличните данни за контакт, така че Cvetarski.com да може да вземе информирано решение.

9.4. Cvetarski.com не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Cvetarski.com.

9.5. Cvetarski.com не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.6. Cvetarski.com не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Член или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Cvetarski.coms, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Члена / Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9.7. Cvetarski.com не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

10. Непреодолима сила

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата пре

Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...